Erstatningsret

Erstatningsret

Hvad er erstatningsret?

Erstatningsret er et juridisk område som behandler sager, hvor det skal vurderes hvorvidt en skadevolder er erstatningsansvarlig overfor en skadelidte. Hvis skadevolder vurderes skyldig, kan den skadelidte få et økonomisk vederlag som kompensation for skaden. 

Hvad regulerer erstatningsretten?

Erstatningsretten regulerer, hvornår og i hvilken udstrækning en skadevolder er ansvarlig, herunder potentielt erstatningspligtig som følge af en indtrådt skade over for en anden person (skadelidt).

Det klare udgangspunkt i erstatningsretten er, at ethvert tab der udspringer af en skade, må bæres af den, som skaden rammer (skadelidte). Dog vil tabet skulle bæres af skadevolder, hvis en række erstatningsbetingelser er opfyldt. Er disse betingelser opfyldt, vil den økonomiske byrde, herunder erstatningspligten påhvile den, som har forårsaget skaden.

Eksempel:

Hvis Anja (skadevolder) er skyld i, at Marie (skadelidte) falder og slår hovedet, og hun efterfølgende får kronisk hovedpine, må Anja betale en erstatning til Marie, hvis erstatningsbetingelserne er opfyldt.

Hvilke typer erstatningskrav findes der?

Der findes både erstatning i- og uden for kontrakt. Ovenstående eksempel er et eksempel på et erstatningsansvar uden for kontrakt da der ikke er en kontraktuel forpligtelse som krænkes.

Der findes herudover både personskade (skade på en anden person) og tingsskade (skade på ting).

Reglerne om erstatning findes primært i den juridiske litteratur samt i en omfattende retspraksis udledt fra domstolene. Det kræver derfor en konkret vurdering af de erstatningsretlige betingelser, herunder ansvarsgrundlag, tabet, årsagssammenhængen og påregneligheden samt den konkrete sag, for at fastslå, hvorvidt en person er erstatningsansvarlig.

Har du brug for hjælp?

Har du brug for hjælp til at vurdere, hvorvidt du er erstatningsansvarlig eller er berettiget til at modtage en erstatning er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende vurdering af, hvorvidt de erstatningsretlige betingelser er opfyldt og hvorledes du er stillet i den konkrete sag.

Tilgå vores kontaktformular på herunder. Her bedes du udfylde alle givne felter, da det hjælper os med at behandle din sag på bedst vis. Kom gerne med så mange oplysninger som muligt, da det giver os et bedre overblik over din konkrete situation, hvor vi på den måde kan koble den bedst passende retshjælper på din sag.

 

Kontakt os